“ Mindenünk a foci!”


“Mindenünk a foci!”

Promóciós játék Részvételi- és Játékszabályzata

 

1. A játék szervezője, lebonyolítója

 

A “ Mindenünk a foci!” elnevezésű, jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti promóciós játékot (a továbbiakban „Játék”) szervez a WAE Kft. (Cg.: 13-09-174957; nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; székhely: 2040, Budaörs Szabadság utca 117.), a Maxabo Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-397598; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 254.) és a WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-693338, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1138 Budapest, Váci út 175.) a továbbiakban együttesen: „Szervező”.

 

A Szervező a Játék megvalósítása, lebonyolítása érdekében együttműködik a MEDIATOR GROUP Kft.-vel (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58., cégjegyzékszám: 01-09-864793, adószám: 13622215-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”) mint ügynökséggel.

 

2. A Játékban részt vevő személyek, Játékos kizárása

 

A Játékban részt vehet minden:

 

Természetes személy, aki

- 16. életévét betöltötte, vagy az a 16. életévét be nem töltött személy, akinek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárult,

- nem tartozik a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban meghatározott, Játékból kizárt személyek körébe, és

- a Játék időtartama alatt regisztrációjával elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat.

 

(a továbbiakban: „Játékos/ok”)

 

Játékos kizárása

 

A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogukat, hogy amennyiben a Játék során csalás vagy más jogellenes magatartás gyanúja merülne fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve a Szervező vagy a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján (amelyet indokolni nem köteles) felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.


 

3. A Játék időtartama

 

A Játék 2022. december. 5. 13:00 órától 2022. december 18. 19:00 óráig tart. Oly módon, hogy hétfőtől csütörtökig 13:00 és 19:00 óra időintervallumban és péntektől vasárnapig 10:00 és 19:00 óra idősávban lehet részt venni a játékon.

 

4. A Játék helyszíne

 

A Játék a jelen szabályzatban megjelölt időtartamban a Duna Plázában (Budapest, Váci út 178.) kerül megrendezésre.

 

5. A Játék menete

 

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak jelentkezniük kell a Játékra, amit a Játék időtartama alatt tehetnek meg személyesen, jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával.

 

A Játékosnak a regisztrációs lap kitöltését követően lehetősége van a kiállított gépjármű csomagtartójában lévő játékra kialakított lyukakba – futball tehetségét felhasználva - célba rúgni.

 

Amennyiben a Játékos pontosan céloz és betalál a csomagtatóba, a lent meghatározottak szerint különböző promóciós ajándékokat nyerhet.

 

A Játék menete során a Lebonyolító képviseletében eljáró személy – mint egy játékvezető –jelzi, hogy mikor lőhet a játékos.

 

Minden Játékos 3 alkalommal próbálkozhat és minél több – különböző - lyukba talál be, annál nagyobb értékű ajándékot nyerhet azzal, hogy az azonos lyukakba lőtt találatok egy gólnak számítanak.

 

Egy Játékos a Játékban csak egy alkalommal regisztrálhat.

 

6. Nyeremény

 

Nyeremények:

 

3 gól esetén: pléd, plüssmackó, focilabda

2 gól esetén: bögre, zsírkréta szett, napszemüveg

1 gól esetén: brandingelt golyóstoll vagy nyakpánt

 

A Játék során összesen 40 darab pléd, 20 darab plüssmackó, 40 darab focilabda, 40 darab bögre, 40 darab zsírkréta szett, 40 darab napszemüveg, 300 darab golyóstoll, 40 darab nyakpánt kerül szétosztásra a nyertesek között a fenti elv mentén meghatározottak szerint.

 

Szervező már most tájékoztatja arról is a nyertest, hogy a nyeremény átvételétől történő használatával kapcsolatos bármely költség és kárfelelősség a nyertest terheli.

 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább, valamint a nyertes kérésére másra nem cserélhető.

 

A nyereményt a nyertes köteles a részvétel során érvényesíteni.


 

7. Nyeremény átvételével kapcsolatos információk

 

A nyertes Játékos köteles mindenben együttműködni a Szervezővel és/vagy Lebonyolítóval, hogy a nyeremény átadására sor kerülhessen. Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel és/vagy Lebonyolítóval és ezért a nyeremény érvényesítésére nem tud sor kerülni vagy a nyereményt nem veszi át a nyertes, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és a nyereményre való jogosultság elvesztésével jár.

 

Amennyiben a nyertes a nyereményért a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban meghatározottak szerinti határidőben nem jelentkezik, nem vette át, vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen Részvételi-és Játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező és a Lebonyolító a kizárásról szóló értesítést követően 5 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárják.

 

Szervező vállalja megfizetni a nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adó-és járulék terheket.

 

8. Adatkezelés

 

A Játékosok által a Szervező részére megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e tájékoztató elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadása a Játékban való részvétel feltétele.

 

9. Felelősség

 

A Szervező és Lebonyolító a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal.

 

A Játékos saját felelősségére vesz részt a Játékban, tudatában fizikai adottságaival és esetleges egészségügyi kondíciójával.

 

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a nyeremény tekintetében vagy azzal összefüggésben, amennyiben bármilyen anyagi vagy személyi kár okozása történik a nyertes és/vagy kísérője részéről, úgy azt a nyertes köteles Szervező és/vagy a károsult részére megtéríteni.

 

10. Egyéb rendelkezések

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot egyoldalúan bármikor visszavonja, valamint, hogy a jelen Részvételi-és Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa vagy visszavonhassa, a Játékot indokolás nélkül törölhesse. Ebben az esetben a Szervező a jelen Részvételi-és Játékszabályzatban hivatkozott https://www.ssangyong.hu/hirek/-mindenunk-a-foci weboldalon teszi közzé a szükséges tájékoztatást. A Szervező és Lebonyolító kizárják felelősségüket a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló hibáért vagy mulasztásért.

 

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

 

A Játék jelen Részvételi-és Játékszabályzata a https://www.ssangyong.hu/hirek/-mindenunk-a-foci-  weboldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.

 

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen promóciós Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

A Játékos a Játékban történő részvételével kijelenti, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, illetve az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a Játékban való részvételéhez.

 

Kelt: Budapest, 2022.12.01.

 

 

WAE Kft.

Szervező
Maxabo Automotive Kft.

Szervező
WALLIS MOTOR PEST Kft.

Szervező

 


 

Adatkezelési Tájékoztató

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a WAE Kft., Maxabo Automotive Kft. és WALLIS MOTOR PEST Kft. által a „Mindenünk a foci!” nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Mit és miért kezelünk?

 

A játék során személyes adatai közül

·        Nevét

·        Lakcímét

·        Telefonszámát

·        Autóvásárlási preferenciáit

kezeljük hozzájárulása alapján, későbbi marketingcélú megkeresések érdekében.

 

Az adatkezelés célja a Ssangyong márka magyarországi népszerűsítése, üzletszerzés.

 

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz,

·        az Ön neve, a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.  törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájáruló nyilatkozattal kifejezett és egyértelmű hozzájárulása, valamint a Szervező azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

 

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Maxabo Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-397598; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 254.) és a WALLIS MOTOR PEST Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-693338, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1138 Budapest, Váci út 175.).

 

Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Ssangyong márka magyarországi képviselője, a WAE Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság u. 117.; cégjegyzékszám: 13-09-174957) részére továbbíthatja a hozzájáruló nyilatkozatban foglalt célokkal összhangban, azzal, hogy a WAE Kft. további adatfeldolgozókat alkalmazhat.

 

Adatfeldolgozóként eljár:

·        a játékot lebonyolító Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.)

 

A nyertes nevét a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

 

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

 

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

 

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A Szervező a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett felületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

 

A személyes adatokat a Szervező az Ön által történt feltöltésüktől

·        hozzájárulása vagy adatkezelési jogalap megszűnéséig

·        abban az esetben, ha a Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

 

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

 

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait töröljük.

 

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a Szervező abban az esetben, ha a Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a Szervező Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a Szervezőnek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@wae.hu emailcímen küldött e-mailben vagy az adatkezelők székhelyére postai úton küldött levélben jelentse be.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.